กราฟเส้น ( Line Graphs )

การนำเสนอโดยกราฟเส้นจะเป็นที่นอยมใช้กันมากใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลา ( Time Series Data ) ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้น เกิดขึ้นและมีจำนวนมาก เป็นการสร้างที่ง่าย อาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ ใช้เปรียบเทียบระหว่างหลายรายการในระยะยาว

ตัวอย่างที่ 6 กราฟเส้นแสดงข้อมูลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ระหว่างปี 2533 – 2537