ควอร์ไทล์ ( Quartiles )

ควอร์ไทล์ (Q) คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้บอกตำแหน่งของข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนั้นมีตำแหน่งเป็นอันดับที่เท่าไร หรือ ตำแหน่งที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวนเท่าใดใน 4 ส่วนของจำนวนที่มีค่าต่ำกว่าคะแนน ณ ตำแหน่งนั้น ตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 (Q3) ก็คือ 3 ใน 4 ของข้อมูล การคำนวณก็จะเป็นลักษณะเดียวกับเดไซล์และเปอร์เซ็นต์ไทล์ แต่ ควอร์ไทล์แบ่งหมู่ออกเป็น 4 ส่วน

ตัวอย่างที่ 12 จากข้อมูลคะแนนนักศึกษาในตาราง จงคำนวณหา ควอร์ไทล์ที่ 2 และควอร์ไทล์ที่3

คะแนน

ความถี่ (f)

ความถี่สะสม (F)

10 –19

20 – 29

30 –39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 – 79

6

8

10

12

4

8

2

6

14

24

         36   =  Q2

         40   =  Q3

48

50

 

N = 50

 

 

วิธีทำ ตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 2 (Q2)

(Q2) ของคะแนนชุดนี้ตรงกับตำแหน่ง

(Q3) ของคะแนนชุดนี้ตรงกับตำแหน่ง

                                    สูตร

                     

                                                     =

                     

                                                    =

ดังนั้นคะแนนในตำแหน่ง Q2 ของข้อมูลชุดนี้คือ 40.33 และคะแนนในตำแหน่ง Q3 ของข้อมูลชุดนี้คือ 53.25

ในการหาตำแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ และควอร์ไทล์จากรูปมีความสัมพันธ์กันดังนี้

P0 = D0 = Q0

P50 = D5 = Q2

P100= D10= Q4

และค่าอื่น ๆ เช่น P25 = Q1

P75 = Q3

P10 = D1

P20 = D2