ค่าต่างๆ ของตารางแจกแจงความถี่


อันตรภาคชั้น ( Class Interval ) คือช่วงคะแนนแต่ละช่วงที่กำหนดให้ i แทน

ความถี่ ( Frequency ) คือตัวเลขที่ใช้แทนจำนวนคะแนนที่ตกอยู่แต่ละอันตรภาคชั้นใช้ f แทน

ขีดจำกัดบน ( Upper Limit ) คือคะแนนสูงสุดของคะแนนแต่ละชั้น

ขีดจำกัดล่าง ( Lower Limit ) คือคะแนนต่ำสุดของคะแนนแต่ละชั้น

จุดกึ่งกลาง ( Mid Point ) คือคะแนนที่อยู่กึ่งกลารงระหว่างขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง

สูตร จุดกึ่งกลาง = ขีดจำกัดบน + ขีดจำกัดล่าง / 2

ขีดจำกัดที่แท้จริง ( Real Limit ) คือคะแนนที่แต่ละชั้นคะแนนที่ค่าต่อเนื่องกัน

ความถี่สะสม ( Cumulative Frequency ) คือ ผลรวมความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ของทุก ๆ อันตรภาคชั้นที่อยู่กว่าหรือสูงกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ cf แทน

ความถี่สัมพัทธ์ ( Relative Frequency ) คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมด

ตัวอย่าง 4 จากข้อมูลในตารางจงหาค่าต่างๆ ของตารางแจกแจงความถี่

คะแนน

ความถี่ (f)

จุดกึ่งกลาง (Xi)

10 –19

20 – 29

30 –39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 – 79

80 – 89

90 – 99

3

2

4

6

5

3

2

4

1

14.5

24.5

34.5

44.5

54.5

64.5

74.5

84.5

94.5

 

N = 30

 


อันตรภาคชั้น (f) คือ 10

ขีดจำกัดบนของชั้น 20 – 29 คือ 29

ขีดจำกัดล่างของชั้น 20 – 29 คือ 20

จุดกึ่งกลางของชั้น 20 – 29 คือ

ขีดจำกัดบนแท้จริงของชั้น 20 – 29 คือ

ขีดจำกัดล่างแท้จริงของชั้น 20 – 29 คือ


ตัวอย่างที่ 5
จากตารางข้อมูลตัวอย่างที่ 3.4 จงหาความถี่

คะแนน

ความถี่ (f)

ความถี่สะสม (cf)

คะแนนน้อยไปมาก

ความถี่สะสม (cf)

คะแนนมากไปน้อย

10 –19

20 – 29

30 –39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 – 79

80 – 89

90 – 99

3

2

4

6

5

3

2

4

1

3

5

9

15

20

23

25

29

30

30

27

25

20

15

10

7

5

1

 

N = 30

   


ตัวอย่างที่ 6
จากตารางข้อมูลตัวอย่างที่ 3.4 จงหาความถี่สัมพัทธ์

คะแนน

ความถี่ ( f )

ความถี่สัมพัทธ์

10 –19

20 – 29

30 –39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 – 79

80 – 89

90 – 99

3

2

4

6

5

3

2

4

1

    (3/30) = 0.1

0.07

0.13

0.2

0.17

0.1

0.07

0.13

0.03

 

N = 30

รวม = 1

ผลรวมของค่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับ 1 เสมอ