การแจกแจงความถี่

( Frequency Distributions )

           ในการเก็บรวบรวมคะแนนหรือข้อมูลต่าง ๆที่ได้จากการวัด การทดสอบหรือ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามยังมิได้มีการจัดแนวหมวดหมู่ มีลักษณะกระจัดกระจายประปนกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ จึงต้องมีการจัดระเบียบเตรียมข้อมูลจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยการทำให้แปลความหรือนำไปใช้ได้ง่าย ซึ่งการเตรียมข้อมูลง่าย ๆ ก็คือ การเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่เรียกว่า Ungrouped Data ซึ่งเป็นค่าจริงข้อมูลนั้นเช่น น้ำหนักของนักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 15 คน มีน้ำหนักดังนี้ 44, 50, 48, 55, 60, 45, 48, 47, 63, 65, 70, 71, 64, 65, 46 เราสามารถจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ ดังนี้ 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 55, 60, 63, 64, 65, 65, 70, 71 ซึ่งข้อมูลยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ เมื่อไรก็ตามข้อมูลมีมากจำนวนมาก ( มีข้อมูลมากกว่า 30 จำนวน ) จะต้องทำการจัดหมวดหมู่ หรือแจกแจงความถี่ ซึ่งเรียกข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ว่า Grouped Data

         ความถี่ ( Frequency ) คือจำนวนของคะแนนดิบที่มีอยู่ในค่าหนึ่ง ๆ หรือจำนวนคะแนนที่เกิดซ้ำกันในกลุ่มหนึ่ง ๆ ใช้สัญลักษณ์ f

        การแจกแจงความถี่ ( Frequency Distributions) คือการทำข้อมูลดิบที่รวบรวมได้มาจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ โดยเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปมาก เพื่อหาคะแนนที่เกิดซ้ำกันในแต่ละกลุ่มหรือช่วงคะแนนว่ามีจำนวนเท่าไร