ลักษณะของเส้นโค้งปกติ

    ลักษณะของเส้นโค้งปกติจะมีสมการเส้นโค้งปกติขึ้นอยู่กับค่ามัชฌืมเลขคณิต ( Mean ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

      1. ค่ามัชฌิมเลขคณิตต่างกัน แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน

       จากข้อมูล 2 ชุด จะมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ไม่เท่ากัน

       ( > ) แต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เท่ากัน จะได้รูปกราฟที่เหมือนกันแต่ตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แตกต่างกัน

      2. มัชฌิมเลขคณิตเท่ากันแต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกัน

จากข้อมูลจะมีเส้นโค้งปกติที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากัน แต่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากัน ( S.D1 > S.D2 )

คุณสมบัติของเส้นโค้งปกติ

   1. ค่ามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม จะทีค่าเท่ากัน               ( Mean = Median = Mode ) เป็นจุดที่ลากเส้นตรงผ่านจุดโด่งที่สุดตั้งฉากกับแกนนอน
   2. เส้นโค้งจะเข้าใกล้แกนนอน เมื่อต่อปลายเส้นโค้งทั้ง 2 ข้างให้ห่างจากมัชฌิมเลขคณิตออกไปแต่จะไม่ตัดแกนนอน
   3. พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติจะมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ