ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation)

ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย คือ ผลเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนของคะแนนในข้อมูลชุดหนึ่งจากมัชฌิมเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งได้จากการรวมผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคะแนนกับค่ามัชฌิมเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

  1. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ (Ungrouped Data)

สูตร M.D =

M.D คือ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

คือ มัชฌิมเลขคณิต

Xi คือ คะแนนของข้อมูลแต่ละตัว (i = 1,2,3...N)

Xi- คือ ความเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัวจากมัชฌิมเลขคณิต

|    | คือ เครื่องหมายแสดงค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของตัวเลขภายใน ซึ่งจะไม่คำนึงถึงเครื่องหมายตัวเลขภายใน (คิดแต่ขนาด) เช่น | 8| = 8, | 8 | = 8

ตัวอย่างที่ 15 จากข้อมูลต่อไปนี้จงหาความเบี่ยงเบนเฉลี่ย

  1. ข้อมูล 3, 6, 12, 14, 15, 16

ค่า = = = 11

สร้างตารางช่วยคำนวณ

คะแนน ( X )

Xi-

3

6

12

14

15

16

8

5

1

3

4

5

8

5

1

3

4

5

= 26

สูตร M.D =     =      = 4.3

ส่วนเบี่ยงเบน คือ 4.3

  1. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ (Grouped Data) หาได้จากสูตร

   M.D =

   M.D = ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

   X = จุดกึ่งกลางชั้น

   = มัชฌิมเลขคณิต

   f = ความถี่ของแต่ละชั้น

   N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

   ตัวอย่างที่ 16  จากข้อมูลในตาราง จงคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

  ช่วงคะแนน

  f

  Xi

  fX

  f

  5-9

  10-14

  15-19

  20-24

  25-26

  30-34

  35-39

  3

  4

  6

  8

  2

  4

  3

  7

  12

  17

  22

  27

  32

  37

  21

  48

  102

  176

  54

  128

  111

  -14.3

  -9.3

  -4.3

  0.7

  5.7

  10.7

  15.7

  42.9

  37.2

  25.8

  5.6

  11.4

  42.8

  47.1

   

  N = 30

  = 640

  =212.8

  วิธีทำ

    1. หาค่าจุดกึ่งกลาง
    2. มัชฌิมเลขคณิต =

                                                          =

                               = 21.3

 1. หาค่า
 2. คำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล

  M.D. =       =     =

  ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้คือ 7.09

  ข้อสังเกต

    1. การวัดการกระจายโดยใช้ความเบี่ยงเบนเฉลี่ยใช้ข้อมูลทุกตัวมาคำนวณ ทำให้การวัดการกระจายละเอียดกว่า ค่าพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์
    2. เครื่องหมายสัมบูรณ์ (Absolute Value) จะมีค่าเป็นบวกหรือคิดเฉพาะขนาดเท่านั้น
    3. ข้อมูลที่กระจายมาก ส่วนเบี่ยงเบนจะมีค่ามากและถ้ามีค่าน้อยการกระจายของข้อมูลก็น้อยด้วย