การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

( Measures of Central Tendency )

            การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง หรือ การหาค่ากลางที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะนำไปใช้ในการอธิบายหรือสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ เป็นการหาค่าเฉลี่ยในการเป็นตัวแทนแสดงขนาดและลักษณะของข้อมูลแต่ละชุด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ และยังเป็นสถิติเบื้องต้นที่นำไปใช้ในการคำนวณค่าสถิติอื่น ๆ เช่น การวัดการกระจาย เพื่อที่จะให้เข้าใจข้อมูลชุดนั้นมากขึ้น ในการนำเสนอข้อมูลนั้นบางครั้งไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาเสนอ อาจจะใช้ตัวแทนของข้อมูล หรือค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด ซึ่งทำให้สะดวกในการนำเสนอ

การวัดแนวโน้มเข้าสู่กลางหรือการหาค่าของข้อมูลที่ใช้กันมี 5 วิธี แต่จะขอนำเสนอเพียง  3  วิธีคือ

    1. มัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( Arithmetic Mean )
    2. มัธยฐาน ( Median )
    3. ฐานนิยม (Model)