ภาษาเรียกค้น (SQL)
ภาษาทางด้านฐานช้อมูล (Query Language) ผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูลแบบ Relation จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาษาทางด้านฐานข้อมูล เช่น ภาษา SQL (Structure Query Language) ภาษา QBE (Qurey by Exa- ample) และภาษา Quel ฯลฯ เป็นต้น ภาษาเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้น จากแนวคิดที่ต่างกัน เช่น ภาษา QBE ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ของ Relational Calculus ส่วนภาษา Quel ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ของTuple Relational Calculus และRelational Algebra เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือภาษา "SQL"
หลักการของภาษา SQL ที่ใช้พื้นฐานจากระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ โดยที่ใช้รูปแบบของตาราง (Table) ที่ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และในแต่ละตารางจะมีเขตข้อมูล (Field) ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ประกอบตัวเป็นตารางต่าง ๆ ทุกตารางของ SQL จะเป็นตารางแบบสองมิติ คือ แถว และสดมภ์ (Rows and Columns) โดยที่มีคำว่า
แอททริบิ้วท์ (Attributes) หมายถึงข้อมูลตามแนว Columns และ ทัพเพิ้ล (Tupple) หมายถึงข้อมูลตาม Row และสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า เรคอร์ด (Record)


1. ประวัติความเป็นมาของ SQL
        SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล (Query Language) ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่นิยมใช้กันทั่วไปนั้น ใช้ภาษานี้เป็นมาตรฐานในการจัดการฐานข้อมูล ดังนั้นผู้ที่เรียนรู้ภาษา SQL จึงสามารถใช้ภาษานี้เป็นภาษากลาง ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใด ๆ โดยที่ไม่จำเป็นที่จะศึกษาภาษาอื่นๆ
ภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาในรุ่นที่ 4 (Forth Generation Language) ที่สามารถประมวลผลของฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐาน โดยมีหลักการจากพีชคณิตแบบสัมพันธ์ (Relational Algebra) ประเด็นสำคัญที่มีการใช้ภาษา SQL เนื่องจากการที่ IBM ได้ใช้ SQL เป็นมาตรฐานของภาษาจัดการฐานข้อมูลในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 และ SQL/DS และต่อจากนั้นมา บริษัทใหญ่ๆ ด้านฐานข้อมูล เช่น Oracle, Ingress, Sybase, Informix, Microsoft ก็ได้นำภาษา SQL มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
การใช้ภาษา SQL ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ลึกซึ้งมากนัก เนื่องจากภาษา SQL มีความง่ายด้านโครงสร้างและมีหลักภาษาไม่มาก เพียงแต่จะต้องศึกษาหลักภาษา SQL และทฤษฎีเกี่ยวกับ SET ที่สัมพันธ์กับภาษานี้อย่างลึกซึ้ง ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่ว


2. องค์ประกอบของ SQL
          หลักการของการใช้ภาษา SQL คือภาษาที่ไม่เป็นกระบวนการ (Nonprocedural Language) ผู้ใช้โปรแกรมจะใช้คำสั่งเพื่อถามว่าจะทำอะไร และไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายว่าทำอย่างไร นอกจากนั้นผู้ใช้ระบบ และโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องทราบถึงกระบวนการจัดเก็บและรูปแบบของข้อมูลที่เก็บก็สามารถเขียน Query ได้ ตามหลักการแล้ว ภาษาที่ใช้เพื่อการจัดการกับฐานข้อมูลจะต้องให้ความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลและจัดการกับโครงสร้างของตารางข้อมูล (Table) ได้ และจะต้องมีความสามารถในการจัดการบริหารข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ และแก้ไข
ข้อมูล ( Add, Delete and Modify ) และจะต้องให้ความสามารถในการสร้าง Query ที่ซับซ้อนในการแปลงข้อมูล เป็นสารสนเทศที่มีความหมายในการดำเนินงาน นอกจากนั้นภาษาจะต้องมี
ฟังชันก์ของระบบที่สามารถดำเนินการได้เองโดยง่าย และโครงสร้างของภาษาน่าที่จะง่ายในการเรียนอีกด้วย SQL จึงเป็นภาษาที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวนี้ได้ทั้งหมด ภาษา SQL เป็นภาษาที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ สามส่วนดังนี้
        1.) ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการเพิ่มคอลัมน์ การกำหนดดัชนี การกำหนดวิวหรือตารางเสมือนของผู้ใช้ เป็นต้น
        2.) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบข้อมูล เป็นต้น
       3.) ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) : ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม การเกิดภาวะพร้อมกัน หรือการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น


Copyright 2004. Ksu.ac.th All Rights Reserved.