การใช้งานกลุ่มคำสั่ง SQL

 

..........กลุ่มคำสั่งของ SQL จะเป็นรูปแบบของภาษาอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของภาษาที่ใช้ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language) สำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language) และภาษาควบคุม (Data Control Language)

ภาษาที่ใช้สำหรับการจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation Language)

การใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การเรียกดูข้อมูล การเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป และการลบข้อมูล ซึ่งในระดับของผู้ใช้งาน จะไม่ทราบและไม่ต้องสนใจว่าวิธีการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ นั้นว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น การใช้ฐานข้อมูลในระดับของผู้ใช้นั้นก็สามารถกระทำได้โดยผ่านทาง DBMS โดยการใช้ภาษาสำหรับการจัดดำเนินการข้อมูล (Data Manipulation Language) หรือที่เรียกว่าย่อ ๆ ว่า DML นั่นเอง คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาประเภท DML มีดังนี้

1. เรียกดูข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT

SELECT [predicate] { * I table.* I[ table.]field1 [AS alias1] [, [table.]field2[ AS alias2][,…]]}

FROM tableexpression [,…] [IN externaldatabase]

[WHERE… เงื่อนไขในการค้นหา search condition…]

[GROUP BY … เงื่อนไขในการรวมกลุ่ม …]

[ HAVING… เงื่อนไขของกลุ่ม …]

[ORDER BY … การเรียงลำดับ … ];

้อความในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ […] หมายความว่าไม่จำเป็นที่จะใช้ก็ได้ คำสั่งในการค้นคืน ( Retrieval) ข้อมูลจากตารางต่าง ๆ จะใช้คำสั่ง SELECT ในการค้นข้อมูลจากตาราง SELECT เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการจากตารางที่กำหนดให้ หรือถ้าต้องการดูทั้งหมด จะใส่สัญลักษณ์ * ( SELECT* ) โดยต้องใส่ชื่อของตารางลงในช่อง FROM ซึ่งจะเป็นชื่อตาราง หรือ View ก็ได้ นอกจากนั้น หลังจากคำสั่ง WHERE สามารถตามด้วยเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อเลือกข้อมูลที่เหมาะสม ได้อีกด้วย
1.1 การเรียกดูข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจากตาราง
การกำหนดค่า Predicate เป็น All หมายถึงการเลือกทุกเรคอร์ดที่อยู่ในเงื่อนไขโดยต้องใช้เครื่องหมาย * หรือชื่อฟิลด์ ร่วมด้วย ซึ่งถ้าใช้เครื่องหมาย * จะหมายถึงเลือกทุกฟิลด์ ในกรณีที่ไม่ใส่ Predicate เป็น All ก็จะหมายถึงเลือกทุกเรคอร์ด

ตัวอย่างที่ 1 คำสั่ง SELECT ในการเรียกดูข้อมูลทั้งหมดจากตาราง EMPLOYEE

SELECT ALL*

FROM EMPLOYEE; หรือ

SELECT *

F ROM EMPLOYEE;

จะเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง EMPLOYEEตัวอย่างที่ 2 คำสั่ง SELECT ในการเรียกดูชื่อและเงินเดือนจากตาราง EMPLOYEE

SELECT NAME,SALARY

FROM EMPLOYEE;

1.2 การเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Distinct
คำสั่ง DISTINCT เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตัดฟิลด์ที่มีข้อมูลซ้ำกันออกและจัดเรียงข้อมูลใหม่จากน้อยไปหามาก

ตัวอย่างที่ 3 เป็นการหารายชื่อแผนกทั้งหมดที่อยู่ในตาราง EMPLOYEE

SELECT DISTINCT DEPT

FROM EMPLOYEE

1.3 การเปรียบเทียบตามเงื่อนไข WHERE
การเปรียบเทียบตามเงื่อนไขของภาษา SQL จะต้องอยู่หลังคำสั่ง WHERE ซึ่งสามารถเปรียบเทียบตามสัญลักษณ์ LOGICAL BOOLEAN ดังนี้

= เท่ากับ

< > ไม่ท่ากับ

> มากกว่า

>= มากกว่าหรือเท่ากับ

< น้อยกว่า

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ

นอกจากนั้นยังสามารถใช้เงื่อนไขพิเศษเช่น NOT , OR และ AND ได้อีกด้วย

ตัวอย่างที่ 4 จะเป็นการเลือกข้อมูลเฉพาะฟิลด์ NAME จากตาราง EMPLOYEE ที่มีเงื่อนไขเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท

SELECT NAME

FROM EMPLOYEE

WHERE SALARY >= 20000;ตัวอย่างที่ 5 จะเป็นการเลือกข้อมูลทุกฟิลด์ จากตาราง EMPLOYEE ที่มีเงื่อนไขชื่อเท่ากับ RISA

SELECT*

FROM EMPLOYEE

WHERE NAME =” RISA”;
Copyright 2004. Ksu.ac.th All Rights Reserved.