คำอธิบายรายวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (Micro Economic 1)
อาจารย์ศักดิ์เกษม ปานลาด, อาจารย์นิวัฒน์ สาระขันธ์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยหารผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรคำตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลลิตในรูปการเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร บทบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไป

เนื้อหาวิชา
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
- ความหมายของเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค
- ความเป็นมาของวิชาการตลาด
- ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
- ปัจจัยการผลิต
- โครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- หน่วยเศรษฐกิจ
- ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ระบบเศรษฐกิจ
- รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
- ข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
- ข้อสมมุติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์
- ความขัดแย้งระหว่างส่วนใหญ่กับส่วนย่อย
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น
- อุปสงค์
- กฎของอุปสงค์
- ชนิดของอุปสงค์
- ปัจจัยกำหนดอุปสงค์
- ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อกับตัวแปรหรือปัจจัยกำหนดอุปสงค์
- การเปลี่ยนแปลงการซื้อ
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
- อุปสงค์บุคคลและอุปสงค์ตลาด
- อุปทาน
- กฎของอุปทาน
- ปัจจัยกำหนดอุปทาน
- การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน
- ดุลยภาพของตลาด
- การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด
- ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และการวัดค่าความยืดหยุ่น
- ลักษณะของความยืดหยุ่นของอุปสงค์
- ความยืดหยุ่นของอุปสงค์สัมพันธ์กับรายได้
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยืดหยุ่นของอุปสงค์
- ความยืดหยุ่นของอุปทานและการวัดค่าความยืดหยุ่น
- ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปทาน
- การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล
- การเก็บภาษีและการผลักภาระภาษี
- ทฤษฎีใยแมงมุม
บทที่ 3 ทฤษฎีพฤติกรมของผู้บริโภค
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์
- ดุลยภาพของผู้บิโภค
- การสร้างเส้นอุปสงค์จากเส้นอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย
- ส่วนเกินผู้บริโภค
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้เส้นความพอใจเท่ากันกับเส้นงบประมาณ
- คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน
- อัตราส่วนการบริโภคสินค้า 2 ชนิดทดแทนกัน
- เส้นราคาหรือเส้นงบประมาณ
- การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค
บทที่ 4 ทฤษฎีการผลิต
- ความหมายของการผลิตและปัจจัยการผลิต
- ฟังก์ชันการผลิต
- ระยะเวลาในการผลิต
- การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น
- การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาว
- การผสมปัจจัยการผลิตที่เสียต้นทุนต่ำที่สุด
- เส้นแนวขยายการผลิต
- กฎของผลผลิตที่ได้ต่อการขยายขนาดการผลิต
- การประหยัดและไม่ประหยัดต่อขนาด
บทที่ 5 ต้นทุนและรายได้จากการผลิต
- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น
- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะยาว
- รายได้จากการผลิต
- ความสัมพันธ์ระหว่าง TR และ AR กับ MR
- กำไรสูงสุด
- การสร้างเส้น MR จากเส้นอุปสงค์
บทที่ 6 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในการแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข้งขันไม่สมบูรณ์
- ความหมายของลาด
- ประเภทตลาด
- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- ลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- ดุลยภาพของผู้ผลิตระยะสั้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- เส้นอุปทานระยะสั้นของผู้ผลิตแต่ละราย
- ดุลยภาพของผู้ผลิตระยะยาวในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- ตลาดผูกขาดแท้จริง
- ความยืดหยุ่นอุปสงค์ของตลาดผูกขาดและตลาดแข่งขันกึ่งผูกขาด
- ดุลยภาพของผู้ผลิตระยะยาวในตลาดผูกขาดแท้จริง
- ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
- ดุลยภาพของผู้ผลิตระยะยาวในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
- ตลาดผู้ขายน้อยราย
- เส้นอุปสงค์หักมุม เส้นรายได้หน่วยสุดท้ายและดุลยภาพของผู้ผลิต
บทที่ 7 การกำหนดราคาปัจจัยการผลิต
- ความหมายของปัจจัยการผลิตและอุปสงค์ปัจจัยการผลิต
- ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของปัจจัยการผลิต
- การวิเคราะห์ตลาดปัจจัยการผลิต
- อุปสงค์ปัจจัยการผลิตหลายชนิด
- การใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดเพื่อเสียต้นทุนต่ำ
- การใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดให้ได้รับกำไรสูงสุด
- อุปทานปัจจัยการผลิต
- การกำหนดราคาและจำนวนปัจจัยการผลิต
- การวิเคราะห์ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร
- ค่าเช่าที่ดินเป็นรายได้ส่วนเกิน
- อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
- สหภาพแรงงานกับการกำหนดค่าจ้าง
- การกำหนดค่าจ้างของสหภาพแรงงานกรณีที่ผู้จ้างมีเพียงรายเดียว
- ทฤษฎีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

เกณฑ์การประเมินผล
1. รายงาน 20 คะแนน
2. สอบกลางภาค 40 คะแนน
3. สอบปลายภาค 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หนังสืออ่านเพิ่มเติม
1. หลักเศรษฐศาสตร์
2. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
4. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
5. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
6. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค