บทที่ 2
ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อม
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งนำมารวมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย
ส่วนประสมของการตลาดประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ๊ สินค้าและบริการ
2. ราคา (Price) ๊ จำนวนเงินหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์
3. การจัดจำหน่าย (Place) ๊ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ๊ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารจากผู้ขาย หรือบริษัทไปยังผู้ซื้อเพื่อจูงใจผู้ซื้อ

สิ่งแวดล้อมการตลาด หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อมหน้าที่ทางการตลาดซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างโอกาสทางการตลาด หรือเป็นอุปสรรคทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจทางการตลาดในอันที่จะพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จ ในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Microenvironment)
2. สิ่งแวดล้อมมหาภาค (Microenvironment)

สิ่งแวดล้อมจุลภาค
1. บริษัท
2. ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
3. คนกลางการตลาด
4. ผู้บริโภค
5. คู่แข่งขัน
6. สาธารณชน

สิ่งแวดล้อมมหาภาค
1. สิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์
2. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม
3. สิ่งแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย
4. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
5. สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
1. สิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์
1.1 การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
1.2 การลดลงของอัตราการเกิด
1.3 อายุประชากร
1.4 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะครอบครัว
- แต่งงานช้าลง
- มีบุตรน้อยลง
- อัตราการหย่าเพิ่มขึ้น
- ภรรยาทำงานนอกบ้านเพิ่มขึ้น
- สามี-ภรรยา ทำงานทั้งคู่ทำให้รายได้ของครอบครัวดีขึ้น
1.5 การเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่รูปแบบของครอบครัว
- อาศัยคนเดียว
- อาศัยเป็นกลุ่ม
1.6 การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของประชากร
- การย้ายชนบทสู่ในเมือง
- การย้ายจากในเมืองสู่ชานเมือง
1.7 การที่ประชากรได้รับการศึกษาดีขึ้น ย่อมมีอาชีพที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม
2.1 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
- ศีลธรรมจรรยา
- ศาสนา
- การใช้เวลาว่าง
- แฟชั่น
2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม
- ครอบครัว (Family)
- กลุ่มอ้างอิง (Reference)
- ชั้นของสังคม (Social Class)
- การโยกย้ายของประชากร (Population Movenment)
3. สิ่งแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment)
3.1 ทัศนคติของรัฐบาล (Attitude of Government)
3.2 บรรยากาศทางด้านการเมือง (Political Condition)
3.3 บทบัญญัติทางกฎหมายและข้อห้ามทางการเมือง (Legal and Restrictions)
4. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
4.1 รายได้ประชาชาติ
4.2 ภาวะเงินเฟ้อ
4.3 การใช้จ่ายของผู้บริโภค
4.4 สินเชื่อผู้บริโภค
5. สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Environment)
5.1 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
5.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)