บทที่ 4
การแบ่งส่วนตลาด
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) คือ การแบ่งตลาดใหญ่หนึ่ง ให้เป็นตลาดส่วนย่อย ๆ ตามคุณลักษณะบางประการของกลุ่มผู้ซื้อ
เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Segmenting Consumer Market)
1. การแบ่งส่วนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์

2. การแบ่งตามลักษณะประชากร
3. การแบ่งตามลักษณะจิตนิสัย
4. การแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมสนองตอบจากการซื้อ
5. การแบ่งตามผลประโยชน์ทางผลิตภัณฑ์
6. การแบ่งตามปริมาณการบริโภค
เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดธุรกิจ (Segmenting Business Market)
1. ลักษณะของธุรกิจ

2. การปฏิบัติงาน
3. วิธีการจัดซื้อ
ข้อสังเกต ธุรกิจตจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งส่วนตลาดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้
* เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน
** จะต้องทำให้เกิดส่วนแบ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่พอ
*** สามารถเข้าถึงส่วนตลาดที่แบ่งได้
**** กิจการต้องพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการในส่วนตลาดนั้น ซึ่งมีความสามารถความพร้อมด้านทรัพยากร ประสบการณ์ของกิจการ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
๊ และในขณะเดียวกัน ธุรกิจก็สามารถเลือกตลาดส่วนเดียว หรือหลายส่วนได้เช่นกัน

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
การกำหนดตำแห่งผลิตภัณฑ์ คือ การสร้างจุดเด่นเฉพาะที่จะเข้าไปครองใจ กลุ่ม ผู้ซื้อ เป็นการสร้างภาพพจน์ให้ผู้ซื้อยอมรับและจดจำ และเลือกซื้อสินค้าของเราเสมอ Positioning คือ จุดขายของแต่ละกิจการ หรือแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละตราผลิตภัณฑ์ นั่นเอง เช่น น้ำอัดลม โค้ก และแป๊ปซี่ ทั้งสองนี้จะมี Positioning ที่แตกต่างกันในเรื่องของรสชาติ

 

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)