ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาการจัดการ (Seminar in management Problems) รหัสวิชา 3564903 หน่วยกิต 3(2-2) น(ท-ป)
อาจารย์ผู้สอน นางสาวณัฐวดี พัฒนโพธิ์ และ นายวิศนุรักษ์ มะลิต้น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา ศึกษากระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรธุรกิจ วิเคราะห์ และอภิปรายปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหาร การพัฒนา การฝึกอบรมบุคคลในองค์กรธุรกิจ โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

2. มโนทัศในการจัดการเรียนการสอน (Concept)
ปัจจุบันกระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริหารองค์การในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ ตั้งแต่การบริหารงาน คน เงิน วัสดุหรือวัตถุดิบ และผลผลิตขององค์การ ในการดำเนินการหรือการบริหารจะต้องประสบปัญหาแน่นอน แต่ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาขององค์การ จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารและการแก้ไขปัญหาของผู้บริหารองค์การ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาในด้านการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรธุรกิจ วิเคราะห์อภิปรายปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหาร การพัฒนา และการฝึกอบรมบุคคลในองค์กรธุรกิจ
3. จุดประสงค์รายวิชา
3.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสัมมนาปัญหาด้านการจัดการ
3.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ดำเนินการจัดสัมมนาทางด้านการบริหารจัดการในองค์กรได้
3.3 เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นนักวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต

4. เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน


แผนการสอน
สัมมนาปัญหาการจัดการสัปดาห์ หัวข้อ หมายเหตุ
1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา
* ความหมายและความเป็นมาของการสัมมนา
* จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการสัมมนา
* ลักษณะทั่วไปและขั้นตอนของการสัมมนา
* องค์ประกอบโดยภาพรวมของการสัมมนา
4 คาบ
3-4 รูปแบบของการสัมมนา
* องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
* รูปแบบและเทคนิคในการจัดสัมมนา
8 คาบ
5 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
* กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
* จรรยาบรรณของผู้เข้าร่วมสัมมนา
4 คาบ
6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
* เอกสารที่ใช้ก่อนการสัมมนา
* เอกสารที่ใช้ระหว่างการสัมมนา
* เอกสารที่ใช้หลังการสัมมนา
4 คาบ
7 การจัดสถานที่เพื่อการสัมมนา
* บทบาทหน้าที่ของฝ่ายสถานที่
* รูปแบบของการจัดห้องสัมมนา
* รูปแบบการจัดห้องอื่นๆ
4 คาบ
8 กระบวนการสัมมนา
* ขั้นตอนกระบวนการสัมมนา
" หลักการจัดสัมมนาในสถานศึกษา
การนำเสนอและการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
* เทคนิคในการนำเสนอข้อมูล
* ชนิดและประเภทของสื่อ
* การจัดทำสื่อประเภทต่างๆ
" * การนำเสนอและการใช้ไมโครโฟน
4 คาบ