กองกลาง

ดาวน์โหลดที่นี่ !

  ใบขออนุญาต Copy Print

Download !

  ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร

Download !

  ใบคำร้องขอเข้าอยู่บ้านพักอาจารย์

Download !

  ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการเข้าอยู่บ้านพักอาจารย์

Download !

  ใบคำร้องขอออกจากบ้านพักอาจารย์

Download !

งานการเงิน

 

  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

Download !

  แบบแจ้งการหักลดหย่อน

Download !

  แบบติดใบสำคัญรับเงิน

Download !

  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

Download !

  สัญญายืมเงิน

Download !

  ขอเบิกค่าสาธารณูปโภค

Download !

  ขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

Download !

  ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

Download !

  ใบสำคัญรับเงิน

Download !

ขอเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

  งบหน้าขอเบิกค่าอาหาร

Download !

  บันทึกขอจ้างเหมาทำอาหาร

Download !

บันทึกรับรองการจัดกิจกรรม

Download !

  ใบสำคัญรับเงิน

Download !

ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

  งบหน้าค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

Download !

ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

Download !

  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download !

แบบฟอร็มไปราชการ ส่วนที่ 3

  ใบติดใบสำคัญรับเงิน

Download !

ขอเบิกค่าล่วงเวลา

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

  งบหน้าค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

Download !

  หลักฐานการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

Download !

  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา

Download !

ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

งบหน้าค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

Download !

  บัญชีลงเวลาวิทยากร

Download !

ใบสำคัญรับเงิน

Download !

งานพัสดุและยานพาหนะ

 

  ใบขอใช้รถราชการ

Download !

  ใบเบิกครุภัณฑ์

Download !

  ใบเบิกวัสดุ

Download !

ใบขอแจ้งซ่อม

Download !

  ใบยืมพัสดุ

Download !

งานการจ้าหน้าที่

 

ใบลาพักผ่อน

Download !

  ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

Download !

  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Download !

บันทึกขออนุญาตไปราชการลงพื้นที่วิจัย

Download !

แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ

งานธุรการ

 

  พิมพ์ซองขาว พับ 4

Download !

  พิมพ์ซอง ขนาด A4

Download !

  ตัวอย่างหนังสือราชการ

Download !

  ตัวอย่างบันทึกข้อความ

Download !

  ตัวอย่างประกาศ

Download !

  ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

Download !

  ตัวอย่างคำสั่งไปราชการ

Download !

  ตัวอย่างคำสั่งดำเนินงาน

Download !

  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง

Download !

งานทะเบียนและหลักสูตร

 

  ทบ 4 คำร้องแก้ I

Download !

  ทบ 30 คำร้องทั่วไป

Download !

  ทบ 31 คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน

Download !

  ทบ 32 คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน

Download !

  ทบ 34 คำร้องขอเปิดวิชาใหม่

Download !

  ทบ 39 คำร้องขอใบรับรอง

Download !

  ทบ 40 คำร้องขอจบการศึกษา

Download !

  ทบ 41 คำร้องขอโอนวิชาเทียบเคียง

Download !

  ใบเบิก กศ.ปช.

Download !

  ใบเบิก ป. วิชาชีพ

Download !

  ตารางเรียน กศ.ปช. ภาคเรียน 3 ปี 2549

Download !

  ตารางสอน กศ.ปช. ภาคเรียน 3 ปี 2549

Download !

งานอาคารสถานที่

 

  ใบขอสับเปลี่ยนเวรยาม

Download !

  แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร

Download !

งานวิทยบริการ

 

ใบขออนุญาตเข้าเล่มเอกสาร

Download !

โครงการอิฐ

 

  ใบขออนุญาตใช้อิฐ

Download !

   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับอนุปริญญา

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
คู่มือการจัดทำเอกสาร สมอ.
แบบฟอร์มการขอสอบนอกตาราง
ใบปะหน้าข้อสอบ
แบบฟอร์มตัวอย่างเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2551
แผนปฏิบัติราชการคณะ2551
เค้าโครงการสอน (Course Syllabus)
งานแผน  
แบบฟอร์มตั้งงบครุภัณฑ์ 2553
ตัวอย่างโครงการ
รูปแบบของเอกสารการรายงานประจำปี 2551
รายละเอียดปรับแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย50-54
แบบฟอร์มงานวิจัย
 
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ว-1ช 2553
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ว-1ด 2553
แบบเสนอโครงการวิจัยภายใน 51
คู่มือการประเมินผลข้อเสนองานวิจัย 2553

แบบเสนอแผนงานวิจัย ( research program) แบบ ว-1ช

แบบเสนอแผนงานวิจัย ( research program) แบบ ว-1ด
แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย
หลักการเขียนรายงานการวิจัย
ใบตรวจรับงานจ้าง
ใบส่งมอบงาน
ใบสั่งจ้าง
ใบสำคัญรับเงิน

ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัย

รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ ที่จะขอซื้อ
หนังสือขออนุญาตเบิกจ่าย
หนังสือขออนุญาตจ้าง
ตารางชุดแบ่งงวด
แบบฟอร์มอนุญาตเพื่อไปลงพื้นที่งานวิจัย
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
   

 

 Kalasin Rajabhat University Tumbon songphue Aumphur Namon Kalasin 46230 :: webmaster@cs.ksu.ac.th