แบบฟอร์มประเมิน

ดาวน์โหลดที่นี่ !
แบบการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 2554
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2554
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปสายปฏิบัติการ 2554
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปสายวิชาการ 2554
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ 2554
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ 2554
   
รวมชุดแบบประเมินสายวิชาการ
คู่มือบริหารงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป(สายสนับสนุน)
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายปฏิบัติการ (ใหม่)
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (พ้นทดลองงาน) ใหม่
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ(เลื่อนขั้นเงินเดือน) ใหม่
แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
สัญญาจ้าง
แบบฟอร์มประเมินราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง และการทำสัญญาจ้าง บุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

กองกลาง

 

  ใบขออนุญาต Copy Print

Download !

  ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร

Download !

  ใบคำร้องขอเข้าอยู่บ้านพักอาจารย์

Download !

  ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการเข้าอยู่บ้านพักอาจารย์

Download !

  ใบคำร้องขอออกจากบ้านพักอาจารย์

Download !

งานการเงิน

 

  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

Download !

  แบบแจ้งการหักลดหย่อน

Download !

  แบบติดใบสำคัญรับเงิน

Download !

  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

Download !

  สัญญายืมเงิน

Download !

  ขอเบิกค่าสาธารณูปโภค

Download !

  ขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

Download !

  ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

Download !

  ใบสำคัญรับเงิน

Download !

ขอเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

  งบหน้าขอเบิกค่าอาหาร

Download !

  บันทึกขอจ้างเหมาทำอาหาร

Download !

บันทึกรับรองการจัดกิจกรรม

Download !

  ใบสำคัญรับเงิน

Download !

ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

  งบหน้าค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

Download !

ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

Download !

  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download !

แบบฟอร็มไปราชการ ส่วนที่ 3

  ใบติดใบสำคัญรับเงิน

Download !

ขอเบิกค่าล่วงเวลา

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

  งบหน้าค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

Download !

  หลักฐานการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

Download !

  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา

Download !

ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

 

  ใบสั่งจ่าย

Download !

งบหน้าค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

Download !

  บัญชีลงเวลาวิทยากร

Download !

ใบสำคัญรับเงิน

Download !

งานพัสดุและยานพาหนะ

 

  ใบขอใช้รถราชการ

Download !

  ใบเบิกครุภัณฑ์

Download !

  ใบเบิกวัสดุ

Download !

ใบขอแจ้งซ่อม

Download !

  ใบยืมพัสดุ

Download !

งานการจ้าหน้าที่

 

ใบลาพักผ่อน

Download !

  ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

Download !

  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Download !

บันทึกขออนุญาตไปราชการลงพื้นที่วิจัย

Download !

แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ

งานธุรการ

 

  พิมพ์ซองขาว พับ 4

Download !

  พิมพ์ซอง ขนาด A4

Download !

  ตัวอย่างหนังสือราชการ

Download !

  ตัวอย่างบันทึกข้อความ

Download !

  ตัวอย่างประกาศ

Download !

  ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

Download !

  ตัวอย่างคำสั่งไปราชการ

Download !

  ตัวอย่างคำสั่งดำเนินงาน

Download !

  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง

Download !

งานทะเบียนและหลักสูตร

 

  ทบ 4 คำร้องแก้ I

Download !

  ทบ 30 คำร้องทั่วไป

Download !

  ทบ 31 คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน

Download !

  ทบ 32 คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน

Download !

  ทบ 34 คำร้องขอเปิดวิชาใหม่

Download !

  ทบ 39 คำร้องขอใบรับรอง

Download !

  ทบ 40 คำร้องขอจบการศึกษา

Download !

  ทบ 41 คำร้องขอโอนวิชาเทียบเคียง

Download !

  ใบเบิก กศ.ปช.

Download !

  ใบเบิก ป. วิชาชีพ

Download !

  ตารางเรียน กศ.ปช. ภาคเรียน 3 ปี 2549

Download !

  ตารางสอน กศ.ปช. ภาคเรียน 3 ปี 2549

Download !

งานกิจการนักศึกษา

 แบบคำขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา

 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา

 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

งานอาคารสถานที่

 

  ใบขอสับเปลี่ยนเวรยาม

Download !

  แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร

Download !

งานวิทยบริการ

 

ใบขออนุญาตเข้าเล่มเอกสาร

Download !

โครงการอิฐ

 

  ใบขออนุญาตใช้อิฐ

Download !

   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับอนุปริญญา

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
คู่มือการจัดทำเอกสาร สมอ.
แบบฟอร์มการขอสอบนอกตาราง
ใบปะหน้าข้อสอบ
แบบฟอร์มตัวอย่างเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2551
แผนปฏิบัติราชการคณะ2551
เค้าโครงการสอน (Course Syllabus)
งานแผน  
แบบฟอร์มรายงานrisk
แบบฟอร์มตั้งงบครุภัณฑ์ 2553
ตัวอย่างโครงการ
รูปแบบของเอกสารการรายงานประจำปี 2551
รายละเอียดปรับแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย50-54
แบบฟอร์มงานวิจัย
 
   

 

 

Kalasin Rajabhat University Tumbon songphue Aumphur Namon Kalasin 46230 :: webmaster@cs.ksu.ac.th