แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

แบบทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบจำลองให้เห็นแนวทางในการทำบทเรียนบนเว็บไซต์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ให้เป็นมาตรฐานต่อไปครับ 

วิธีการทำแบบทดสอบ : ให้ท่านคลิก    หน้าคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด

1. ข้อใดให้ความหมายของ "การปกครองท้องถิ่นไทย" ได้ถูกต้องที่สุด
การมีส่วนร่วมของประชาชน
มีอำนาจปกครองตนเอง
รัฐจัดตั้งขึ้นและมีสิทธิตามกฎหมาย
มีองค์กรในการปกครอง


2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
เพิ่มภาระให้รัฐบาล
สร้างผู้นำท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม


3. ข้อใดถูกต้องที่สุด
หลักการรวมอำนาจคือการมอบอำนาจปกครอง
หลักการกระจายอำนาจคือการแบ่งอำนาจวินิจฉัยสั่งการ
หลักการแบ่งอำนาจคือการมอบอำนาจบางส่วนให้แก่องค์กร
หลัการกระจายอำนาจคือการมอบอำนาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์การ


4. การปกครองท้องถิ่นประเทศใดมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุด
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
ญี่ปุ่น
เยอรมัน


5. การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลใด
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 9


6. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบการบริหารราชการไทย
การบริหารส่วนกลาง/ ภูมิภาค/ ท้องถิ่น
การบริหารส่วนท้องถิ่น /ภูมิภาค/ กลาง
การบริหารส่วนกลาง/ ท้องถิ่น
การบริหารส่วนภูมิภาค/ ท้องถิ่น/ กลาง


7.ข้อใดคือ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ถูกต้องที่สุด
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจ
การใช้หลักการกระจายอำนาจ
การใช้หลักการกระจายอำนาจให้กับประชาชนโดยตรง


8. การปกครองท้องถิ่นไทยแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ
3 รูปแบบ
4 รูปแบบ
5 รูปแบบ
6 รูปแบบ


9.โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบุคลากรและนิติกร
ฝ่ายบริหารและการคลัง
ฝ่ายนิติบัญญัติและสำนักงานปลัด


10. การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายกำหนดให้ใครเป็นผู้กำกับดูแล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชาชนและข้าราชการในท้องถิ่น


คะแนนที่ได้ = คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง:

จัดทำโดย.นายกตัญญู แก้วหานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์