การเขียนอ้างอิง

การอ้างอิง หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าซึ่งนำเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย

ความสำคัญของการอ้างอิง

1. เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบหรือติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้
2. เพื่อให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิง ถือเป็นมารยาททางวิชาการที่ไม่ควรละเลย
3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงานให้กับผู้ที่ได้อ่าน ถ้าหากบทนิพนธ์นั้น ๆ มี การอ้างอิงอย่างเป็นระบบ จำนวนมาก ทันสมัย และตรงตามเนื้อหา

วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ
1. ส่วนเนื้อหา จะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่โดยทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ แบบเชิงอรรถ (footnote) แบบอ้างอิงท้ายบท และแบบแทรกในเนื้อหา
2. ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการทั้งที่ปรากฏชัดเจน โดยเขียนอ้างอิงไว้และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

แบบเอพีเอ ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน
แบบเอ็มเอลเอ ของสมาคมภาษาสมัยใหม
แบบชิคาโก ของมหาวิทยาลัยชิคาโก
Home