หลักการขยายพันธุ์พืช

- การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ

- เทคนิคและวิธีการปักชำ

- การต่อกิ่งและติดตา
- การขยายพันธุ์ด้วยลำต้นและรากแบบพิเศษ
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

  
 
  

หลักการขยายพันธุ์พืช

 

1.  คำอธิบายรายวิชา

อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช ประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษา การใช้สารเคมีและเทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช
ปฏิบัติการ การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การดูแลรักษา

 

2. จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงวิทยาศาสตร์ของการขยายพันธุ์และวิธีการต่างๆในการขยายพันธุ์พืชแต่ละชนิด 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายข้อได้เปรียบเสียเปรียบในแต่ละวิธีการขยายพันธุ์พืช

 

3. การประเมินผล

ระดับคะแนน

เกรด

ระดับคะแนน

เกรด

A

90-100

C

60-69

B+

85-89

D+

55-59

B

75-84

D

50-54

C+

70-74

F

ต่ำกว่า 50

4. เกณฑ์การวัดผล

รายงาน 20% ปฎิบัติการ 20%

สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 30%

5. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

อาจารย์ผู้สอน

1

บทนำ

อ.กชพรรณ

2 -3

หลักการขยายพันธุ์พืช

อ.กชพรรณ

4

โรงเรือน วัสดุสำหรับการขยายพันธุ์

อ.กชพรรณ

5

การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ

อ.กชพรรณ

6

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ

อ.กชพรรณ

7

การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ

อ.กชพรรณ

8

การขยายพันธุ์พืชโดยการตอน

อ.กชพรรณ

9

สอบกลางภาค

 

10

การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา

อ.กชพรรณ

11

การขยายพันธุ์พืชโดยการต่อกิ่ง

อ.กชพรรณ

12

การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและแยกส่วนของลำต้น

อ.กชพรรณ

13

การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อ.กชพรรณ

14-15

การขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

อ.กชพรรณ

16

สอบปลายภาค

อ.กชพรรณ

6. หนังสือประกอบการเรียนการสอน

นันทิยา วรรธนะภูติ. 2542. การขยายพันธุ์พืช. โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์ , กรุงเทพฯ. 499 น.

สนั่น ขำเลิศ. 2533. หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช. นำอักษรการพิมพ์ , กรุงเทพฯ. 374 น.

Hartmann, H.T., D.D. Kester and F.T. Davies, Jr. 1990. Plant Propagation. Principles and Practices. Prentice Hall, Inc. U.S.A. 647p.

 

 

 

  
CopyRight ?2008 Kalasin Rajabhat University
Songpreay , Namon ,Kalasin 46230
Tel.(043) 860218 ,861795-97 Fax.(043) 860219
Contact me: