ภาวะผู้นำ
Leadership

ภาวะผู้นำคืออะไร

ความหมายของภาวะผู้นำนั้นมีหลากหลาย นักวิชาการแต่ละคนก็จะให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป
ภาวะผู้นำนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
อิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งภาวะผู้นำนั้นเป็น
ความสามารถของบุคคลที่จะสร้างอิทธิพล จูงใจ หรือสั่งการให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ

อาจตั้งสังเกตเกี่ยวกับภาวะผู้นำได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคล ดังนั้น ผู้นำของกลุ่ม หรือผู้บังคับบัญชาอาจแสดงออก
หรือไม่แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำได้และผู้นำก็อาจมิใช่เป็นผู้นำที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการได้เช่นกัน
2. ภาวะผู้นำแสดงให้เห็นถึงระดับอำนาจของผู้นำด้วยหากผู้นำไม่มีอำนาจในสายตาของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็มักจะละเลยคำสั่งของผู้นำหรือไม่ปฏิบัติตาม กล่าวคือผู้บังคับบัญชาจะ
ไม่อาจสร้างอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาได้หากปราศจากอำนาจ
3. ภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการนำให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของกลุ่มหากผู้นำไม่สามารถนำผู้ตามให้ไปยัง
เป้าหมายที่ปรารถนาได้ ผู้นำเช่นนั้นเป็นผู้นำที่ขาดภาวะผู้นำไม่อาจเป็นผู้นำที่ดีได้

ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้นำที่มีภาวะผู้นำนั้น อาจเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้ ประเด็นที่สำคัญ คือ ต้องมีความสามารถที่
จะโน้มน้าวใจสามชิกในกลุ่มและทำให้คนในกลุ่มยอมตามได้

การนำ (Leading) เป็นการโน้มน้าวจิตใจ สร้างอิทธิพลเหนือความรู้สึกและการทำของบุคคลอื่น ทำให้เกิดความเชื่อถือและยอมตาม

ดังนั้นจึงต้องอาศัยการนำที่ดี หากปราศจากการนำที่ดีแล้วกระบวนการจัดการก็มิอาจประสบผลสำเร็จได้
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ นั่นก็คือการเป็นผู้นำที่ดีมิได้หมายความถึงการมีตำแหน่งบริหารระดับสูงเสมอไป
ผู้ที่ไม่มีตำแหน่งบริหารก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ หากบุคคลนั้นสามารถสร้างอิทธิพลที่มีต่อความคิดพฤติกรรม
ของบุคคลรอบข้าง