วิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
แบบทดสอบบทเรียน

1.การวัดผลการศึกษาหมายถึง ?
การตัดสินใจหรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ
กระบวนการปริมาณโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาวัด
การเปรียบเทียบความสามารถของบุคคล
เกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.ข้อใดไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา ?
เพื่อวินิจฉัย
เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถของนักเรียน
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและต่อครูผู้สอน

3. มาตราการวัดใดที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ?
มาตราเรียงอันดับ
มาตรานามบัญสติ
มาตราสัดส่วน
มาตราอันตรภาค

4. เกณฑ์การวัดโดยใช้กระบวนการและการวัดผลงานเป็นการใช้เครื่องมือวัดชนิดใด ?
การวัดภาคปฏิบัติ
การประเมินผลจากสภาพจริง
การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
การจัดอันดับ

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อ จำกัด ของข้อสอบแบบเลือกตอบ
ตรวจให้คะแนนได้ง่าย
ใช้เวลาในการสร้างมาก
วัดได้ครอบคลุมทุกเนื้อหา
สะดวก รวดเร็ว และยุติธรรม

6. ข้อใดเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ ความจำ ?
ความรู้ในเนื้อหา
การแปลความ
การตีความ
การขยายความ

7. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของความเที่ยงตรง ?
วัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน
วัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน

8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี ?
ความเที่ยงตรง
ความเชื่อมั่น
ความซื่อสัตย์
ความยาก

9.ข้อใดคือคุณลักษณะของความเป็นปรนัย
ตั้งคำถามให้ชัดเจน
ตรวจคะแนนให้ตรงกัน
แปลความหมายของคะแนนได้
ข้อ กขค ถูก

10. "การไว้ทุกข์ของคนไทยใช้เสื้อผ้าสีอะไร" เป็นการถามพฤติกรรมด้านใด ?
ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจำ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

คะแนนที่ได้ =